تیم برگزار کننده: آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۲۴ خرداد الی ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: “آوا فوود مارکت” طبقه ۲-

تیم برگزار کننده: گالری دستان، اثر و با همکاری
“Ava Art Levels” آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۵ الی ۹ تیرماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: طبقه ۸+ و طبقه ۱+

تیم برگزار کننده: آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: “آوا فوود مارکت” طبقه ۲-

تیم برگزار کننده: آقای داریوش‌باقری،انجمن ژیمناستیک‌ایران

تاریخ برگزاری: ۷ مهرماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: پارکینگ طبقه ۷+

تیم برگزار کننده: شرکت نوشیدنی هپی لایف

تاریخ برگزاری: ۱۲ مهرماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: طبقه ۸+

تیم برگزار کننده: انجمن راه

تاریخ برگزاری: ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: “آوا فوود مارکت” طبقه ۲-

تیم برگزار کننده: “و” لایف استایل

تاریخ برگزاری: ۱۴ الی ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: طبقه ۸+ و طبقه ۱+

تیم برگزار کننده: بوک لند با همکاری آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: “آوا فوود مارکت” طبقه ۲-

تیم برگزار کننده: فولکس واگن های سیار باهمکاری آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: پارکینگ طبقه ۷+

تیم برگزار کننده: بوک لند با همکاری آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری:
“آوافوودمارکت” طبقه ۲- و طبقه ۱- (واحد بوک ‌لند)

تیم برگزار کننده: گالری محسن، مرکز نبشی با همکاری
“Ava Art Levels” آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۱۸ الی ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: طبقه ۸+ و طبقه ۱+

تیم برگزار کننده: موسسه بادبادک با همکاری آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: طبقه ۸+

تیم برگزار کننده: آیسی مانکی

تاریخ برگزاری: ۹ آذر ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: پارکینگ طبقه ۷+

تیم برگزار کننده: خانم ژاله فتوحی با همکاری آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۱۲ الی ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: “آوا فوود مارکت” طبقه ۲-

تیم برگزار کننده: آواسنتر | طلافنون | چله باسی

تاریخ برگزاری: ۳۰ آذر ۱۳۹۸

محل برگزاری: کل مجموعه

تیم برگزار کننده: کلوپ ZCC با همکاری آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: پارکینگهای منفی

تیم برگزار کننده: خیریه روشنایی امید

تاریخ برگزاری: ۳۰ بهمن الی ۳ اسفند ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: طبقات ۷+ و ۸+

تیم برگزار کننده: آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۰۱ الی ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری: کل مجموعه

تیم برگزار کننده: بورد گیم با همکاری آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۲۰ اردیبهشت الی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری: کل مجموعه

تیم برگزار کننده: موسسه بادبادک با همکاری آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۱۵ الی ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری: طبقه ۸+

تیم برگزار کننده: خانم هدی رستمی با همکاری آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۵ مهر ۱۳۹۸

محل برگزاری: طبقه ۸+

تیم برگزار کننده: بوک لند با همکاری آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری: “آوا فوود مارکت” طبقه ۲-

تیم برگزار کننده: فرش بوم

تاریخ برگزاری: ۱۸ الی ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | ۹ الی ۱۰ آبان ۱۳۹۸

محل برگزاری: طبقه ۸+

تیم برگزار کننده: شرکت سایان

تاریخ برگزاری: ۲۴ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۸

محل برگزاری: طبقه ۸+

تیم برگزار کننده: آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۲۳ الی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

محل برگزاری: کل مجموعه

تیم برگزار کننده: بنای برتر

تاریخ برگزاری: ۱۳ الی ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

محل برگزاری: طبقه ۸+

تیم برگزار کننده: آواسنتر

تاریخ برگزاری: ۲۶ الی ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

محل برگزاری: کل مجموعه