ارسال مدارک

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
    حداکثر تعداد آپلود فایل 2 عدد است. فایل مدارک با پسوندهای jpg, pdf با حجم کمتر 2MB ارسال شود.